Zmiany w teleporadach

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (które obowiązuje  od dnia 15 marca 2021 r.) teleporada nie będzie udzielana w następujących przypadkach:

  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. r.ż. – poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, rozumianych jako pierwszy kontakt lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ z nowym pacjentem.

Katalog wykluczeń zastosowania teleporady, uwzględnia także wolę i preferencje pacjenta (albo jego opiekuna ustawowego), co do formy realizacji świadczenia. Wyjątki od ww. zgody pacjenta, w przypadku których utrzymana została możliwość udzielania porad zdalnych odnoszą się do świadczeń:

  • obejmujących wystawianie przez lekarzy, pielęgniarki oraz położne, odpowiednio do ich uprawnień, recept niezbędnych do kontynuacji leczenia oraz zleceń na zaopatrzenia w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne,
  • związanych z wydaniem zaświadczenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 427)

Dodaj komentarz