Komunikaty 2018

800 190 590 to dotychczasowy numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Od 12grudnia 2018 r. numer ten funkcjonuje jako TIP - Telefoniczna Informacja Pacjenta. Będzie ona jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzwoniąc pod numer800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ,jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy są nagrywane.

Liczba udzielonych porad dzięki infolinii Rzecznika Praw Pacjenta od momentu powstania urzędu (10 lat)przekroczyła 338 tys. Dzięki nowemu rozwiązaniu zdecydowanie większa liczba Pacjentów będzie mogła uzyskać istotne dla siebie informacje.

Jeden wspólny numer dla całego kraju to pierwszy etap wprowadzanych zmian. Nowa idea call center w NFZ wykracza daleko poza samo informowanie. Docelowo Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie nie tylko pomagała Pacjentowi poruszać się po systemie ochrony zdrowia, ale
z czasem, na wzór brytyjskiego NHS, pozwoli na uzyskanie prostych porad medycznych.

W dniu 14 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. W posiedzeniu uczestniczyli prezesi i skarbnicy Oddziałów Regionalnych POL-ILKO. Informację o pracach Prezydium Zarządu od poprzedniego posiedzenia w marcu br. przedstawił prezes Andrzej Piwowarski. Przyjęto plan pracy i plan budżetu na rok 2019 (podjęto stosowne uchwały). Zarząd podjął też wstępną decyzję ws. Walnego Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO w 2019 roku (czerwiec - Kielce). Prezes Andrzej Piwowarski przedstawił informację dot. spotkania granicznego, którego organizatorem w 2019 roku jest Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, a odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku w miejscowości Zawoja. Ostatnim punktem posiedzenia była informacja dot. wytycznych ws. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w oddziałach POL-ILKO, którą przedstawił prezes ZG POL-ILKO Andrzej Piwowarski.W dniu 14 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. W posiedzeniu uczestniczyli prezesi i skarbnicy Oddziałów Regionalnych POL-ILKO. Informację o pracach Prezydium Zarządu od poprzedniego posiedzenia w marcu br. przedstawił prezes Andrzej Piwowarski. Przyjęto plan pracy i plan budżetu na rok 2019 (podjęto stosowne uchwały). Zarząd podjął też wstępną decyzję ws. Walnego Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO w 2019 roku (czerwiec - Kielce). Prezes Andrzej Piwowarski przedstawił informację dot. spotkania granicznego, którego organizatorem w 2019 roku jest Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, a odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku w miejscowości Zawoja. Ostatnim punktem posiedzenia była informacja dot. wytycznych ws. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w oddziałach POL-ILKO, którą przedstawił prezes ZG POL-ILKO Andrzej Piwowarski.

W tym roku Światowy Dzień Stomika obchodzimy 6 października (pierwsza sobota października co trzy lata).

Pomysłodawcą spotkań był prof. Gerhard Englert z Niemiec. Odbywają się one od roku 1993, co 3 lata. Głównym zamysłem była edukacja, informacja oraz konsolidacja środowiska osób ze stomią, aby przeciwdziałać wykluczeniu, stygmatyzacji i izolacji stomików na całym świecie. Aktywny udział w tych spotkaniach biorą zarówno lekarze jak i pielęgniarki współpracujące z organizacjami pacjentów. Obchody WOD odbywają zawsze w pierwszą sobotę października i każdorazowo przebiegają pod innym hasłem.

Prof. Gerhart Englert

Dotychczasowe obchody WOD w Polsce odbyły się:

1993 – w oddziałach regionalnych

1996 – Szczecin (Współpraca kluczem do prawidłowej rehabilitacji stomijnej)

1999 – Kraków (Razem w następne tysiąclecie)

2002 – Białystok (Pracujmy razem – zjednoczeni jesteśmy silniejsi!)

2006 – Rytro (Żyj pełnią życia)

2009 – Zielona Góra (Otwarci na innych)

2012 – Baranów Sandomierski (Bądźmy słyszalni)

2015 – Kielce (Wiele opowieści, jeden głos)

2018 – w oddziałach regionalnych (Mówiąc otwarcie zmieniamy życie)

Rytro 2006 (w kuluarach) – od lewej stoją: Dionizy Chodorowski, Alina Matysiak, Anna Hebdowska, Vladimir Kleinwachter

Obchody WOD najczęściej połączone były z jubileuszami oddziałów lub i całego POL-ILKO, jak to było w Zielonej Górze (10-lecie oddziału), Baranowie Sandomierskim (15-lecie oddziału w Tarnobrzegu i 25-lecie POL-ILKO), Kielcach (20-lecie oddziału). W ramach tych obchodów organizowane są konferencje, spotkania, marsze, wystawy.

Zielona Góra 2009 (Palmiarnia) - prezentacja prof. Jadwigi Snarskiej

W roku 2018 w czerwcu odbyła się wielka akcja związana z obchodami WOD w formie przejazdu rowerowego przez Czechy, od granicy z Niemcami (miejscowość Hranice) do granicy ze Słowacją, także do miejscowości Hranice na Morawie. Ogółem 700 km podzielonych na 9 etapów (na 9 obchody WOD), a pomysłodawcą był Bronislaw Tucny z Czech Ilco. dodatkowym mottem tego spotkania było „Pokonaj swoje granice”. Wzięli w niej udział stpmicy
z Czech, Słowacji, Polski oraz Prezes EOA Jon Thorkelsson z Islandii.

Tegoroczne obchody, które odbywają się pod hasłem „Mówiąc otwarcie zmieniamy życie to próba zachęcenia wszystkich stomików do otwartego mówienia o własnych potrzebach, akceptacji i zrozumienia dla każdego człowieka. Przejawia się to we wszystkich aspektach naszego życia, rodzinnego, zawodowego czy społecznego. Niestety bywa z tym bardzo różnie, zwłaszcza w naszym kraju. Jest to niestety duża zasługa nas samych, stomików. Pozwalamy bowiem na naszą marginalizację, chowamy się, wycofujemy z aktywności i nie walczymy
o swoje prawa.

Andrzej Piwowarski

W imieniu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przedstawiamy ankietę dotyczącą postaw pacjentów z chorobami przewlekłymi wobec choroby. Badanie ankietowe jest jednym z etapów programu edukacyjno-badawczego, realizowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i organizacje pacjenckie w Polsce. Jego celem jest poznanie sytuacji osób z chorobami przewlekłymi. Prosimy o uzupełnienie ankiety zgodnie ze swoimi wrażeniami i odczuciami.

Zebrane informacje są poufne, a samo narzędzie zostało skonstruowane tak, że niemożliwe będzie zidentyfikowanie osoby wypełniającej kwestionariusz.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres polilko@polilko.pl.

Ankieta Pacjenci Opiekunowie (dokument MS Word)

Zmiany w dostępie do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W ostatnim czasie mamy kilka istotnych zmian dotyczących zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne (w tym koszyku są także środki stomijne).

Pierwsza zmiana obejmuje osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym. Są to zapisy programu „Za życiem”, w ramach którego takie osoby mogą korzystać z wyrobów medycznych bez limitów.

Natomiast od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa ułatwiająca dostęp między innymi do wyrobów medycznych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ustawa określa szczególne uprawnienia osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek takich osób) w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Przewiduje m.in.:

 • zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. sprzętu stomijnego);
 • prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością;
 • prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach;
 • korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania;
 • zniesienie limitów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018 poz. 932)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2018 poz. 281)

Andrzej Piwowarski
Prezes ZG POL-ILKO

W dniu 23 czerwca 2018 roku w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. Na posiedzeniu omówiono działalność Towarzystwa w 2017 roku. Przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz podjęto stosowne uchwały. Zebrani Delegaci udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego POL-ILKO i Głównej Komisji Rewizyjnej.

W godzinach popołudniowych, po zakończonych obradach, wraz z przewodnikiem z Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Delegaci zwiedzili płocką Starówkę oraz Muzeum Diecezjalne i Muzeum w Liceum Ogólnokształcącym im.Marszałka Małachowskiego w Płocku.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Dzień Matki
Biała Sobota, dn. 26 maja 2018 r.

W związku z obchodami Dnia Matki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie zaplanowało zorganizowanie akcji profilaktyczno-edukacyjnej dla mieszkańców Warszawy i okolic.

Wydarzenie, zwane także Białą Sobotą, zaplanowano na dzień 26 maja 2018 roku. Akcja odbędzie się w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00.

Tego dnia osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań i konsultacji.

Badania skierowane w szczególności do kobiet:

 • Panie w wieku między 25 a 59 rokiem życia zapraszamy na profilaktyczne badanie cytologiczne;
 • Panie w wieku między 50 a 69 rokiem życia które, w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonały profilaktycznej mammografii, zapraszamy na badanie piersi mammografem;

Pozostałe badania i konsultacje:

 • udzielane będą porady dla osób chcących rzucić palenie tytoniu;
 • dokonywany będzie pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi;
 • udzielane będą porady przez dietetyka;
 • udzielane będą porady przez lekarza onkologa;
 • prowadzone będą działania edukacyjne w zakresie badań profilaktycznych (w tym nauka techniki samobadania piersi) oraz prewencji pierwotnej nowotworów;

Podczas akcji przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydawać będą osobom zainteresowanym dane dostępowe do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Panie ze Stowarzyszenia Amazonki Centrum będą uczyły na fantomach samobadania piersi.
W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty. Badania skierowane są do osób ubezpieczonych.

Informacja pod numerem telefonu: 22 546 31 12.

Plakat Biała Sobota


Na prośbę Stowarzyszenia Unicorn, chcielibyśmy poinformować o
nadchodzących czterodniowych warsztatach Terapii Simontonowskiej,
które odbędą się 21-24 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym Fundacji
Sto Pociech (ul. Freta 20/24a) w Warszawie.

Warsztat poprowadzi IWONA NAWARA – specjalista psychologii klinicznej,
psychoonkolog, terapeuta, superwizor i trener Terapii Simontonowskiej
oraz Dyrektor Centrum Psychoonkologii Unicorn.
Warsztat przeznaczony jest dla osób chorujących przewlekle i ich
bliskich. Każdy uczestnik otrzyma materiały warsztatowe, zestaw
ćwiczeń do indywidualnej pracy oraz certyfikat. Cena 150 zł obejmuje
czterodniowe szkolenie, materiały warsztatowe oraz przerwy kawowe.

Więcej informacji w pliku:

SIMONTON Warszawa 21-24.05.2018

W dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Żaganiu (woj. lubuskie) po raz trzeci odbędzie się Konferencja Psychoonkologiczna poświęcona psychologicznym aspektom leczenia chorób zagrażających życiu.

Konferencja połączona jest z warsztatami psychologicznymi i przeznaczona jest nie tylko dla  lekarzy i personelu medycznego, ale także dla osób chorujących i ich bliskich.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę: http://konferencja-zagan.pl/.

Uczestnictwo dla osób chorych i osób ich wspierających jest nieodpłatne.