Refundacja sprzętu

Według Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osobom ze stomią przysługuje bezpłatny, w 100 procentach refundowany przez NFZ, sprzęt stomijny.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują jednolite limity miesięczne na sprzęt stomijny w całej Polsce (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 r., Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003 r.). Limity te zostały utrzymane w Rozporządzeniu MZ z 2009 r. (Dz. U. nr 139, poz. 1141) oraz rozporządzeniu MZ z 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 1565):

 • kolostomia - 300 zł
 • ileostomia - 400 zł
 • urostomia - 480 zł

Zlecenie (receptę, wniosek) na sprzęt stomijny wystawia lekarz specjalista (chirurg lub w przypadku urostomii urolog) lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Od 2014 r. rozszerzono listę osób uprawnionych do wypisania zlecenia (przy kontynuacji nawet pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego).

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe kody sprzętu stomijnego:

P.099.K – Sprzęt stomijny – stomia na jelicie grubym (kolostomia)
P.099.I – Sprzęt stomijny – stomia na jelicie cienkim (ileostomia)
P.099.U – Sprzęt stomijny – stomia na układzie moczowym (urostomia)

Zlecenie na wyroby medyczne w roku 2020

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne (np. wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, cewniki, środki pomocnicze): wprowadzony zostaje nowy wzór zlecenia, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ!!! Uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu). Dzięki temu pacjent od razu może się udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ, jak do tej pory. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu na potwierdzanie zleceń w NFZ (osobiście lub korespondencyjnie).

Nowy sposób potwierdzania zleceń w systemie elektronicznym wprowadza też inne udogodnienie: zlecenie może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

Dzięki wprowadzeniu okresu przejściowego, do końca marca 2020 roku zlecenia na wyroby medyczne można wystawiać również na starym druku. Takie zlecenie wymaga jednak nie tylko potwierdzenia w Oddziale NFZ; musi to być Oddział Funduszu zgodnie z miejscem zamieszkania pacjenta!

Wizyty pacjenta w Funduszu będzie wymagać również sytuacja, gdy lekarz nie uzyska w eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że pacjent jest ubezpieczony lub gdy pacjent nie złoży pisemnego oświadczenia.

Od 1 kwietnia 2020 roku zlecenia będą wystawiane już tylko na nowych drukach, które nie wymagają wizyty w NFZ.

Rozporządzenie MZ w sprawie nowego wzoru druków na wyroby medyczne obowiązującego od 01.01.2020 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1555)

Dodatkowe uprawnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca 2018 roku osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo:

 • do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
 • do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej)
 • do korzystania bez wymaganego skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych
 • do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących. To oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą
  z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą
  z prowadzonej listy oczekujących,
 • świadczenie udzielane w poradniach specjalistycznych (np. neurologicznej, chirurgicznej, kardiologicznej) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (UWAGA! 7-dniowy termin nie dotyczy świadczeń rehabilitacji leczniczej, do których zalicza się zarówno fizjoterapię, jak i lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną).

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania przysługuje:

 • Osobom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • osobom posiadającym orzeczenie:

 1) o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018);

 2) o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (przepis z 09.08.2018 z mocą obowiązywania od 01.07.2018)

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018, poz. 932)