Organizacja

Statut Pol-ilko (plik pdf)

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO powstało w 1987 r. w Poznaniu. Obecnie posiada 20 oddziałów regionalnych i kilka klubów w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA).

Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

Kadencja władz Towarzystwa, w tym delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów lub Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Regionalnego (w odniesieniu do wyboru Delegatów) w tym przedmiocie.

Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie i nie przysługuje im z tego tytułu żadne wynagrodzenie.

Celami statutowymi Towarzystwa są:

  • ochrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii (przetoki jelitowej),
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających stomię,
  • promocja i organizacja wolontariatu do wzajemnego niesienia pomocy i wsparcia na rzecz osób ze stomią,
  • podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia pełni aktywności życiowej osób, którym wytworzono operacyjnie czasową lub stałą stomię, a w szczególności kolostomię, ileostomię, urostomię lub inną przetokę wymagającą stałego zaopatrzenia w sprzęt stomijny,
  • niesienie wszechstronnej pomocy w szybkim powrocie do normalności osób posiadających stomię i udzielanie wsparcia psychicznego osobom nowo operowanym i ich rodzinom,
  • budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na problemy osób posiadających stomię i propagowanie idei niesienia pomocy tym osobom.