O nas

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO powstało w 1987 r. w Poznaniu. Obecnie posiada 20 oddziałów i kilka klubów w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA).

Podstawowym celem towarzystwa jest troska i dbanie o możliwie jak najlepsze życie osób ze stomią. W tym celu prowadzi odpowiednią politykę informacyjną, szkoleniową oraz profilaktyczną. Niezwykle ważną rzeczą dla wszystkich stomików jest dbanie o dobre relacje z personelem medycznym, współpraca z producentami sprzętu stomijnego oraz rzecznictwo we władzach resortowych i państwowych. Nie zapominamy także o informowaniu i kampanii na rzecz zapobiegania chorobom układu pokarmowego, propagowaniu terminowych badań specjalistycznych oraz promowaniu zdrowego trybu życia.

Pacjent ze stomią musi mieć stale zapewniony bezpłatny, dobry jakościowo i w wystarczających ilościach specjalistyczny sprzęt umożliwiający codzienne funkcjonowanie. Towarzystwo prowadzi intensywne rozmowy i korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wszystkimi władzami odpowiedzialnymi za to, by ludzie ze stomią mieli odpowiednie ilości sprzętu dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Opiniuje jakość sprzętu stomijnego i dąży do tego, aby na polskim rynku znajdował się najlepszy, różnorodny sprzęt, który zaspokoi potrzeby wszystkich ludzi ze stomią i pozwoli im normalnie żyć.

W trudnej rzeczywistości naszego kraju gros naszej aktywności kieruje się na wywieranie nacisków w Ministerstwie Zdrowia oraz w NFZ w celu przeforsowania rozwiązań prawnych i finansowych umożliwiających spełnienie oczekiwań osób ze stomią.

POL-ILKO prowadzi także wolontariat stomijny. Jest to działalność niezwykle cenna i pomocna dla wszystkich nowych pacjentów. Zważywszy na wagę sprawy oraz bardzo małą wiedzę całego społeczeństwa, jak również lęk i obawę przed chorobą nowotworową oraz nową sytuacją po wytworzeniu stomii potrzebna jest kompleksowa opieka. Dotyczy to zwłaszcza pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla tych chorych. Dlatego też nasi, odpowiednio przygotowani i przeszkoleni wolontariusze, we współpracy z personelem medycznym starają się powoli przywracać do życia osoby ze stomią.

Z tego powodu staramy się, aby informacja o naszej działalności dotarła do jak największej grupy odbiorców. Dotyczy to więc osób ze stomią, bądź ich rodzin, którzy pojawiają się w punktach ewidencyjnych celem dopełnienia formalności związanych z rejestracją zaopatrzenia w sprzęt stomijny.