OR Katowice – Zarząd 2021

W dniu 17.06.2021 r. w Katowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Stomijnego w OR/ Katowice.

OR Katowice Zarząd 2021
Na zdjęciu od lewej: Ewa Sienicka (prezes zarządu), Barbara Ząbroń (sekretarz), Ewa Grycz (wiceprezes), Janusz Treffon (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Elżbieta Krybus (skarbnik), Beata Czelny (członek Komisji Rewizyjnej)

Po przywitaniu wszystkich obecnych członków, pani prezes Ewa Sienicka przedstawiła porządek obrad oraz regulamin spotkania, co zostało przyjęte przez aklamację. Przewodniczącym zebrania został pan Janusz Treffon, a na sekretarza zebrania wybrano panią Ewę Grycz. Sprawozdanie z działalności OR/ Katowice w latach 2016-2021 r. przedstawiła p. Ewa Sienicka. Sprawozdanie finansowe odczytała skarbnik p. Elżbieta Krybus. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił p. Janusz Treffon. Wszystkie sprawozdania przyjęto jednogłośnie przez aklamację.

Następnie przystąpiono do wyboru kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po czym odbyła się dyskusja.

Po ogłoszeniu przez przewodniczącego p. Janusza Treffona 20 minutowej przerwy na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej ogłoszono nowy skład Zarządu Oddziału Regionalnego w Katowicach:

prezes: p. Ewa Sienicka
wiceprezes: p. Ewa Grycz
sekretarz: p. Barbara Ząbroń
skarbnik: p. Elżbieta Krybus
członek: p. Ryszard Binder
członek: p. Piotr Kocur
członek: p. Grzegorz Łydka

oraz nowy skład Komisji Rewizyjnej:

przewodniczący: p. Janusz Treffon
członek: p. Beata Czelny
członek: p. Grażyna Nikodem
Opracowała: Ewa Grycz
wiceprezes OR/Katowice

Dodaj komentarz