Zlecenia na zaopatrzenie

Ministerstwo Zdrowia informuje  o  okresie  przejściowym  dla  zleceń  na  zaopatrzenie 
w  wyroby medyczne

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie  w wyroby  medyczne,  polegające  przede wszystkim na stosowaniu nowego   wzoru   zlecenia   oraz   na   jego   elektronicznym   potwierdzaniu.   Ministerstwo wydało komunikat ws. okresu przejściowego do końca przyszłego roku, czyli możliwości
w określonych przypadkach weryfikacji i potwierdzania prawa do świadczeń w siedzibie oddziału NFZ
. Jak podkreśla MZ, nowe zasady mają skrócić czas od wystawienia zlecenia do przyjęcia go do realizacji i poprawić sytuację pacjentów oraz ich opiekunów. Niemniej jednak wszystkie zlecenia (w tym również karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie
w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie wystawiane w ramach potwierdzania  zleceń),  które  zostaną  do  dnia  31  grudnia  2019  r.  wystawione  i potwierdzone  albo  wystawione  na  dotychczasowych  zasadach,  będą  również realizowane  na   dotychczasowych  zasadach. 

Okres  przejściowy  dla  potwierdzania  i realizowania tych zleceń upłynie ostatecznie
w dniu  31  grudnia  2020  r.
   MZ  podkreśla  jednocześnie,  że  karty  potwierdzające  uprawnienia  do  zaopatrzenia comiesięcznego wystawione przez oddziały wojewódzkie NFZ do dnia 31 grudnia 2019 r. zachowają ważność zgodnie z datą ważności określoną na karcie, a nie z dniem 1 stycznia 2020 r., zaś w ramach potwierdzania w 2020 r. zleceń wystawionych do dnia 31 grudnia 2019 r. ww. karty wystawiane będą przez NFZ na dotychczasowych zasadach.

Wyjątkowe przypadki

Od  1  stycznia  2020 r.  osoby wystawiające zlecenia obowiązane są stosować nowy wzór zlecenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia   na   zaopatrzenie   w   wyroby   medyczne   oraz   zlecenia   naprawy   wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555), a weryfikacja tego zlecenia oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta odbywać powinna się co do zasady za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ -przypomina MZ. W   przypadku    jednak    braku  dostępu  do  serwisów  internetowych  lub  usług informatycznych  NFZ  przez  osobę  wystawiającą  zlecenie,  ww.  weryfikacja  oraz potwierdzenie prawa do świadczeń odbywać będzie się w siedzibie wybranego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego NFZ. OW NFZ uzupełnia wówczas część II wzoru zlecenia zatytułowaną „Weryfikacja zlecenia”, a w przypadku błędnego wystawienia przez    lekarza    zlecenia    na    poprzednim    wzorze    zlecenia    w    pierwszym    okresie funkcjonowania nowego systemu również ewentualnie brakujące dane z części I wzoru zlecenia, jeżeli możliwe są do ustalenia na podstawie dostępnych przez NFZ danych - wyjaśnia resort. Jak wskazuje MZ, w okresie przejściowym realizacja zleceń prowadzona jest dwutorowo. Zlecenia, które zostaną do dnia 31 grudnia 2019 r. wystawione i potwierdzone albo tylko wystawione na dotychczasowych zasadach będą również realizowane i rozliczane na dotychczasowych zasadach. Natomiast zlecenia wystawione od dnia 1 stycznia 2020 r. realizowane będą przy użyciu nowego wzoru zlecenia (część III „Realizacja zlecenia u świadczeniodawcy” i część IV „Potwierdzenie wydania wyrobu medycznego”), a ich rozliczanie będzie również następowało na nowych zasadach. Wówczas realizator zobowiązany będzie informować NFZ  za  pośrednictwem  serwisów  internetowych  lub  usług  informatycznych  NFZ  o przyjęciu zlecenia do realizacji. W przypadku jednak braku dostępu do tychże serwisów lub usług, realizator zobowiązany będzie do przekazania tej informacji niezwłocznie po usunięciu  awarii  lub w  początkowym  okresie  funkcjonowania  nowego  systemu, niezwłocznie po uzyskaniu do niego dostępu.

Dodaj komentarz