Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

ZUS udostępnił już wniosek na świadczenie 500+ dla osób, które ukończyły 18 lat i są  niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wnioski można składać w placówkach ZUS już teraz, natomiast zostaną one zweryfikowane od 1 października 2019 r., kiedy ustawa wchodzi w życie.

Najważniejsza informacja to, że świadczenie będzie przyznawane tylko na podstawie orzeczenia ZUS. Do wniosku można dołączyć orzeczenie z powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, ale ono nie jest wiążące. To lekarz orzecznik ZUS ustali wtedy czy osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenia uprawniające do otrzymania świadczenia to:
orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
lub
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
lub
wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo

Kwota 500 zł przysługuje, kiedy świadczenia osoby nie przekraczają 1100 zł brutto. W przypadku kwoty od 1100 zł do 1600 zł będzie to różnica pomiędzy wąskością świadczenia a 1600 zł. Np. w przypadku otrzymywania świadczenia 1450 zł będzie to 150 zł.

Do dochodów nie są wliczane renty rodzinne oraz zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, jednorazowe świadczenia finansowane ze środków publicznych, jak jednorazowy zasiłek z pomocy społecznej czy tez zasiłek pogrzebowy. Nie będą też brane pod uwagę dochody z pracy zarobkowej oraz z najmu, dzierżawy lub innej  umowy cywilnoprawnej.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klientów - w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Wszelkie informacje szczegółowe na stronie ZUS

Najczęściej zadawane pytania

Link do formularza wniosku

Dodaj komentarz