OR Płock – Walne Zgromadzenie 2016

W dniu 24 lutego 2016 roku w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrano dr Mariusza Obrębskiego, a sekretarzem została p. Halina Zalewska. Okresem sprawozdawczym objęto lata 2014-2015 (od ostatniego Walnego Zgromadzenia). Sprawozdanie merytoryczne z działalności OR POL-ILKO w Płocku przedstawiła prezes Barbara Krakowska, sprawozdanie finansowe - skarbnik Bogusława Walczyńska, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Marian Ossowski - przewodniczący KR. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyborów jednogłośnie powołano Zarząd OR POL-ILKO w Płocku, który po ukonstytuowaniu się będzie pracował w składzie:

  1. Barbara Krakowska - prezes,
  2. Danuta Kupis - wiceprezes,
  3. Bogusława Walczyńska - skarbnik
  4. Katarzyna Rogulska - sekretarz,
  5. Iwona Wadowska - członek.

Również jednogłośnie powołani Komisję Rewizyjną. Jej skład po ukonstytuowaniu się:

  1. Marian Ossowski - przewodniczący,
  2. Zenon Fuz - członek,
  3. Halina Zalewska - członek.

Delegatami na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego POL-ILKO wybrane zostały - Barbara Krakowska i Grażyna Smolińska. Wniosków i uchwał Walne Zgromadzenie OR POL-ILKO w Płocku nie podejmowało.

Płock - Walne 2016 Płock - Walne 2016 Płock - Walne 2016

Dodaj komentarz